Menu55 - Shochikubai tokubetsu junmai 0,2
8,68 €200 Kč$9,24
0

<Shochikubai tokubetsu junmai 0,2

rich and mellow flavor with delightful aroma